Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Analýza nevýhod a nezákonných ustanovení Dohody o radaru mezi ČR a USA

31.8.2008 - Občanské sdružení Neradaru.cz

Analýza nevýhod a nezákonných ustanovení Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice ze dne 8.7.2008


Uvádíme výtah z analýzy, kterou vypracovalo občanské sdružení neradaru.cz
Její plné znění je k dispozici
zde »

Tato analýza má dvě části. V první se zabývá postupně vadami Dohody podle jednotlivých článků a ve druhé doplňuje, co v Dohodě chybí, respektive co by v ní mělo být obsaženo.

Na tomto webu jsou očíslované výňatky z Dohody, pod nimiž vždy následuje kritický komentář předkládané analýzy.Článek I - Definice

Pro účely této Dohody se definují tyto pojmy:

1. "Příslušníci ozbrojených sil" má stejný význam jako pojem "ozbrojené síly" v článku I odstavci 1(a) NATO SOFA.

Komentář Ad 1.:
Znamená to značné rozšíření pojmu“Příslušníci ozbrojených sil". Čl. I odst. 1) písmeno(a) dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil ze dne 19. 6. 1951 zní: „"ozbrojené síly" znamená personál pozemních, námořních nebo leteckých sil jedné smluvní strany, který se nachází na území jiné smluvní strany v oblasti Organizace Severoatlantické smlouvy v souvislosti se služebními povinnostmi, s tím, že příslušné dvě smluvní strany se mohou dohodnout, že někteří jednotlivci, jednotky nebo formace nebudou pro účely této Dohody tvořit "ozbrojené síly" nebo nebudou do tohoto pojmu zahrnuty;“

Toto ustanovení ve svém důsledku poskytuje značné možnosti k neomezenému rozšíření ozbrojených jednotek a útvarů USA v ČR.

Díky odkazu na NATO SOFA tato možnost zůstává před běžným čitatelem zcela skryta.

(…) (…)

6. "Výkonný orgán" označuje Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Spojených států.

Komentář Ad 6.:
Mezi těmito orgány by mělo docházet k dohodám již mimo Vládu ČR a Parlament ČR (viz čl. VII odst. 1). Je jim ukládána řada povinností nad rámec zákona (např. čl. VII odst. 2) a odst. 3). USA mají podle této Dohody práva, která mají přednost před našimi zákony (viz např. čl. VII odst. 3)., odst. 5)., odst. 6), čl. IX odst. 1) a odst. 2). Blíže u jednotlivých článků.

(…) (…)Článek II - Účel a rozsah

1. Tato Dohoda stanoví práva a závazky stran pokud jde o zřízení a provoz radarové stanice protiraketové obrany Spojených států umístěné na území České republiky a souvisejících zařízení (dále jen "radarová stanice").

Komentář Ad 1.:
Pojem „související zařízení“ není blíže definován, může to být cokoliv včetně útočných zbraní. Mohou to být jakákoliv technická zařízení a vybavení, která mohou dále stupňovat nepříznivé vlivy na okolí, přírodu a živé organismy – datové systémy, radary, systémy družicového spojení, ale i zbraňové systémy, např. kompletní systémy Patriot.

3. V souvislosti a v souladu se Severoatlantickou smlouvou i se vznikajícím partnerstvím mezi Českou republikou a Spojenými státy v oblasti protiraketové obrany jsou Spojené státy odhodlány zajistit bezpečnost České republiky a prostřednictvím svého systému protiraketové obrany chránit a bránit Českou republiku před možným útokem balistickými raketami.

Komentář Ad 3.:
Toto ustanovení neobsahuje žádný závazek, jen „odhodlání“. Technicky a vojensky je to s ohledem na technická a technologická omezení systému téměř nemožné.

Systém je předurčen k ochraně území USA, nikoli již území ČR.

4. Strany budou spolupracovat za účelem odvracení hrozeb pro Českou republiku souvisejících s přítomností radarové stanice v České republice, pokud takové hrozby vzniknou.

Komentář Ad 4.:
Dohoda zde výslovně předpokládá, že umístění radarové stanice povede k ohrožení či ke zvýšení ohrožení České republiky. Jde o klíčové přiznání, že tyto hrozby mohou vzniknout.

(…)

„Pokud takové hrozby vzniknou …“ je alibistická formulace, prakticky nesmysl. Samotná přítomnost radaru by byla již důkazem reálné hrozby. Není jasné, kdo a na jakém základě vyhodnotí, o jakou hrozbu jde a jaká opatření je nutné provést pro její odvrácení či zabránění.

(…)Článek III - NATO a radar protiraketové obrany

1. Strany podpoří těsnou koordinaci mezi NATO a Spojenými státy při vývoji jejich schopností protiraketové obrany.

2. Spojené státy mají plně v úmyslu, aby systém protiraketové obrany Spojených států byl schopný operační součinnosti s rozvíjejícími se schopnostmi protiraketové obrany NATO a aby byl jejich nedílnou součástí.

3. Vedle pokračující účasti České republiky a Spojených států v programech NATO strany hodlají dále rozpracovávat a rozvíjet dvoustrannou bezpečnostní spolupráci, a to i prostřednictvím naplňování zásad a cílů této Dohody.

Komentář Ad 1.-3.:
Jde o velmi vágní, ne-li přímo směšná ustanovení (USA „mají plně v úmyslu“), která nejsou právně závazná; odst. 1 není určitý.Článek IV - Radarová stanice

1. Aniž by byla dotčena její plná suverenita a kontrola nad jejím územím a vzdušným prostorem, Česká republika poskytuje Spojeným státům užívání území České republiky a jakýchkoli zařízení na tomto území se nacházejících v prostoru, který nesmí překročit prostor vymezený na mapě obsažené v Příloze této Dohody, za účelem zřízení a provozu radarové stanice. Česká republika si ponechává plnou suverenitu a vlastnické právo k radarové stanici, jejíž užívání bylo povoleno ozbrojeným silám Spojených států.

Komentář Ad 1.:
Z ustanovení čl. VI Dohody (viz níže) jasně vyplývá, že právo, které je Spojeným státům poskytováno, není pouhým právem k užívání. Možnost vstupu orgánů České republiky na území radarové stanice je omezena na úzce specifikované případy (odst. 2), mimo něž ČR musí žádat Spojené státy o povolení ke vstupu. Takovýto závazek není ničím jiným než omezením suverenity České republiky ve vztahu k území radarové stanice, jelikož jím dochází k jednoznačnému omezení možnosti výkonu pravomocí jejích orgánů na tomto území. Je jednak sporné, zda takovéto ustanovení není v rozporu s ústavně zakotvenou svrchovaností České republiky a s nedělitelností jejího území. Tuto otázku musí vyřešit Ústavní soud, jemuž bude Dohoda předložena k posouzení.

Dále pak snaha o zastření skutečnosti, že Dohoda představuje omezení suverenity České republiky, poukazuje na nedostatek otevřenosti a upřímnosti orgánů zajišťujících sjednání mezinárodní smlouvy ve vztahu ke svým občanům.

Ta plná suverenita je v dalších ustanoveních smlouvy popřena. Článek VI odstavec 2 ukazuje jasně, že „plná suverenita a kontrola nad jejím územím a vzdušným prostorem“ České republiky dotčena bude.


a. X-band radar protiraketové obrany a související zařízení,

Komentář Ad a.:
Je vymezen pouze typ radaru bez jakékoli bližší specifikace. Radar tohoto typu může mít množství podob, které se značně liší. I předpokládaný a ve smlouvě uvedený typ radaru může být kdykoliv relativně snadno upraven (modernizován) a tím dojde ke změně provozních parametrů, např. výkonu, dosahu apod.

Základní technická specifikace – přesná definice hodnoty středního a špičkového výkonu v apertuře antény radaru musí být součástí Dohody. Už jen z toho důvodu, že mezi odborníky ČR existují závažné pochybnosti o skutečných výkonech plánovaného radaru.

(…)

7. Strany budou spolupracovat při dlouhodobém plánování využití a rozvoje pozemků v okolí radarové stanice za účelem zajištění dlouhodobého nerušeného provádění této Dohody.

Komentář Ad 7.:
To může znamenat nejen vyvlastnění pozemků a vystěhování obyvatel, ale také instalaci a zprovoznění dalších elektronických zařízení.

8. Česká republika zajistí, aby užívání vzdušného prostoru nad radarovou stanicí a jejím okolím a užívání pozemků v okolí radarové stanice bylo slučitelné s provozem radarové stanice. Vzdušný prostor nad radarovou stanicí a jejím okolím, pozemky v okolí radarové stanice a postupy umožňující nouzové lety v okolí radarové stanice se vymezí v prováděcím ujednání.

Komentář Ad 8.:
To může znamenat nejen vyvlastnění pozemků a vystěhování obyvatel, ale i vyloučení letecké dopravy na ruzyňském letišti. Jde o zcela převrácený postup. Radar a jeho provoz by se měl přizpůsobit po všech stránkách místním podmínkám a ne naopak.Článek VIII - Vlastnictví majetku

3. Ozbrojené síly Spojených států a dodavatelé Spojených států si ponechávají vlastnická práva ke všemu vybavení, vojenskému materiálu, zásobám, přemístitelným objektům, příslušenství a jinému movitému majetku a příslušenství, které instalovali, dovezli nebo nabyli na území České republiky v souvislosti s touto Dohodou. Tímto ustanovením není dotčeno právo příslušných orgánů České republiky rozhodovat v rámci výkonu své trestní nebo správní jurisdikce o propadnutí nebo zajištění majetku dodavatelů Spojených států.

Komentář Ad 3.:
Toto ustanovení se z nepochopitelných důvodů (?) týká pouze majetku dodavatelů USA a vyplývá z něj, že právo příslušných orgánů České republiky rozhodovat v rámci výkonu své trestní nebo správní jurisdikce o propadnutí nebo zajištění majetku se netýká majetku Spojených států ani majetku jejich armády.Článek X - Velení a řízení protiraketové obrany 

2. Spojené státy budou poskytovat České republice situační přehled o operacích protiraketové obrany a prostřednictvím kontaktních osob jmenovaných podle článku IX této Dohody budou neprodleně informovat Českou republiku o nasazeních systému protiraketové obrany týkajících se severoatlantické oblasti.

Komentář Ad 2.:
Není stanoveno, jak často bude poskytován ČR situační přehled, k čemu jí to bude dobré, když nemá a nebude mít žádné prostředky, u kterých by mohla tento situační přehled využívat? Např. pro vzdušné síly a PVO budou z hlediska zajištění obrany ČR tyto informace naprosto nepoužitelné.

Proč jen pro „severoatlantickou oblast“? O nasazení systému protiraketové obrany jinde (mimo tuto oblast) nebudou ČR informovat?

3. Česká republika a Spojené státy budou uskutečňovat pravidelné konzultace ohledně systému protiraketové obrany Spojených států týkající se severoatlantické oblasti.

Komentář Ad 3.:
Mohlo by se snadno stát, že např. pravidelné konzultace se budou konat jedenkrát za pět let apod. Tato neurčitost pojmů je ostatně problémem celé Dohody.  

4. Česká republika se může předem a podstatným způsobem podílet na vývoji a přehodnocování prováděcích plánů Spojených států pro severoatlantickou oblast. Pro tento účel strany ustaví pracovní skupiny.

Komentář Ad 4.:
Není stanoveno, jak se může ČR podílet na vývoji a přehodnocování prováděcích plánů USA.

9. Spojené státy umožní zapojení příslušníků Armády České republiky nebo její civilní složky do provozu radaru za účelem získání hlubšího náhledu do fungování systému protiraketové obrany a znalostí o něm. Takové zapojení českých odborníků umožní činit v budoucnu informovaná rozhodnutí o další účasti České republiky v programu protiraketové obrany Spojených států, včetně vývoje a analýzy variant rozšíření systému protiraketové obrany Spojených států s cílem dát schopnosti protiraketové obrany k dispozici České republice.

Komentář Ad 9.:
Mluví se zde o "další účasti České republiky v programu protiraketové obrany Spojených států" – to, že je (byť jen v možnosti) ve smlouvě zmiňována "další účast..." je poměrně nebezpečné, neboť díky smluvnímu zakotvení to může působit jako forma závazku o dalším rozšiřování účasti ČR v systému PRO USA  ... a rozšiřování americké vojenské přítomnosti  na našem území.¨

10. Podrobnosti a formy činností uvedených shora v odstavci 9 tohoto článku se stanoví v prováděcím ujednání.

Komentář Ad 10.:
Obsah těchto dalších ujednání je široký a otevřený. Dojde k němu jen dohodou státní správy se správními orgány USA. Už nebude třeba další souhlas Parlamentu ČR a prezidenta.Článek XI - Finanční závazky

2. Česká republika odpovídá za náklady na plnění svých závazků podle této Dohody, nebude-li dohodnuto jinak.

Komentář Ad 2.:
Česká republika se smlouvou zavazuje k zajišťování vnější bezpečnosti radarové základny, která jakožto strategické vojenské zařízení musí být zajištěna také proti útokům ze vzduchu. Je otázkou, zda Česká republika disponuje dostatečnými technickými prostředky k zajišťování bezpečnosti vzdušného prostoru v okolí radarové základny, ale také především, zda to má být Česká republika, která ponese nemalé náklady s tím spojené a také případnou odpovědnost za škodu, pokud by se takový útok na radarovou základnu nepodařilo odvrátit … a to je největší bič na ČR, protože radar bránit lze, ubránit nikoliv. Česká armáda, ani americká to nemůžou zaručit. Zničení radaru (včetně blízkého okolí) s nevratnými škodami se jeví jako velmi pravděpodobné.

Protože závazkem ČR je podle této Dohody „zajištění odpovídající vnější bezpečnosti a ochrany radarové stanice“ (čl. XIV, odst. 1), v případě vybudování radarové stanice PRO může být ČR nucena zaplatit např. systémy Patriot aj., podobně jako je tomu v Japonsku.

Čeští daňoví poplatníci v takovém případě zaplatí ochranu zařízení, které zde nechtějí a s jehož přítomností souvisejí potenciální hrozby pro Českou republiku (viz čl. II, odst. 4).Článek XIV - Bezpečnost radarové stanice

1. Česká republika odpovídá za zajištění odpovídající vnější bezpečnosti a ochrany radarové stanice.

Komentář Ad 1.:
To může zahrnovat povinnost ČR zakoupit v USA, instalovat a obsluhovat baterie raket Arrow a Patriot. Zajistit zcela spolehlivou obranu radaru nelze nikdy a ničím. Vinu za případné zničení radaru by však nesla ČR.Článek XVI - Nároky na náhradu škody

2. Strany se dohodnou na nejvhodnějším způsobu řešení jakéhokoli případně vzniklého nároku, na který se nevztahuje ČR-USA SOFA a NATO SOFA, v souladu se svým příslušným vnitrostátním právem. Česká republika nepřevezme odpovědnost za jakékoli škody způsobené prvky systému protiraketové obrany Spojených států za předpokladu, že takové škody nejsou způsobeny jednáním nebo opomenutím České republiky.

Komentář Ad 2.:
Jde o velmi závažné ustanovení s nedohlédnutelnými důsledky pro Českou republiku a její občany. Opomenutím ČR totiž může být např. to, že nezajistila, „aby užívání vzdušného prostoru nad radarovou stanicí a jejím okolím a užívání pozemků v okolí radarové stanice bylo slučitelné s provozem radarové stanice“ (viz čl. VII, odst. 8).

Jak již bylo uvedeno, nelze vyloučit, že „okolí“ radarové stanice by sahalo až 50 km daleko. Opomenutím České republiky by pak mohlo být i „nevhodné“ vedení letadla Řízením letového provozu v Praze, jež by mělo za následek např. ozáření letadla, poškození zdraví cestujících nebo poškození elektroniky s nejrůznějšími následky, včetně havárie letadla. Veškeré náhrady škod a léčení ozářených osob by za takovýchto okolností platila Česká republika z peněz svých daňových poplatníků, a to:

- bez ohledu na skutečnost, že tito daňoví poplatníci jsou proti umístění a provozu dotčeného radaru na území ČR

- bez ohledu na skutečnost, že česká strana nebude znát technické parametry provozovaného radaru a nebude mít prostředky ani možnost ovlivňovat a kontrolovat jeho činnost.Článek XVII - Provádění a spory

1. Závazky stran podle této Dohody jsou podmíněné dostupností prostředků, vyčleněných na takové účely. Pokud příslušné orgány některé ze stran nepřidělí prostředky na plnění závazků podle této Dohody, tato strana vyrozumí druhou stranu a strany se sejdou s cílem dosáhnout dohody o vzájemně přijatelném způsobu řešení vzniklé situace. Tímto odstavcem nejsou dotčeny jakékoli závazky stran vyplývající z jiných mezinárodních dohod, včetně NATO SOFA a ČR-USA SOFA. Do smluv, které Spojené státy uzavírají za účelem výstavby radarové stanice, Spojené státy zahrnou pro případ ukončení platnosti takové Dohody požadavky slučitelné se závazky Spojených států podle článku XV této Dohody.

Komentář Ad 1.:
Možnost zpochybnění závaznosti veškerých závazků vyplývajících z této Dohody pouhým rozhodnutím o nepřidělení prostředků na jejich plnění je absolutně nepřípustná. Bylo by možné o ní uvažovat pouze u přesně vymezených závazků, u nichž by pozastavení jejich plnění nemohlo mít závažné negativní následky. Takováto všeobecná výjimka však zpochybňuje veškerá ujednání a záruky obsažené v této Dohodě.

2. Strany nebo jejich výkonné orgány nebo jejich pověřenci mohou případně uzavírat za účelem provádění ustanovení této Dohody prováděcí ujednání. Taková prováděcí ujednání se uzavírají písemně a jejich ustanovení budou slučitelná s ustanoveními této Dohody.

Komentář Ad 2.:
I jen pověřenci mohou uzavírat závazná prováděcí ujednání !?  Vládě, parlamentu a prezidentovi a občanům do toho nic není. Jen ponesou důsledky za jejich neplnění.

3. Jakékoli spory mezi stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody se řeší jednáním mezi stranami bez použití jakékoli vnější jurisdikce, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak.

Komentář Ad 3.:
Nikde ve Dohodě není ani zmínka o způsobu řešení případu sestřelu rakety nad cizím územím (sousedního státu – např. Slovenska, Polska, Maďarska, ale což je horší, i např. Ukrajiny). Pro systém tohoto kalibru neexistují státní hranice. Přitom může dojít k zamoření území obrovské rozlohy na desítky let. Samotné zničení cizí rakety tak může vyvolat nepředvídatelné závažné problémy v oblasti mezinárodního práva. ČR jedná s USA na dvoustranném základě o věcech, které se týkají mnoha států, ale bez nich a v řadě případů dokonce i proti jejich vůli (např. Slovensko).

Je dále nutno upozornit na to, že v tomto článku ani jinde v Dohodě nejsou uvedeny nároky na náhradu škody způsobené naplněním „hrozeb pro Českou republiku souvisejících s přítomností radarové stanice v České republice, pokud takové hrozby vzniknou“, které Dohoda výslovně připouští (viz čl II, odst. 4).Článek XVIII - Vstup v platnost, změny a doba platnosti

1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost třicet dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.

Komentář Ad 1.:
Dohoda na dobu neurčitou je v podstatě pro Spojené státy na dobu neomezenou, neboť jedinou možností ukončení této Dohody je její vypovězení jednou ze stran – vypovězení ze strany ČR by se však rovnalo jistému projevu nepřátelství, což si žádná vláda nikdy nedovolí. Nechceme se dostat mezi tzv. darebácké státy.« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press