Centrum raketového systému jde ve stejné logice jako radar - jeho mezinárodně politické zdůvodnění kulhá...


Proč být proti raketovému centru »
Pomozte iniciativě - účet 2720320001/5500

Vojenská spolupráce Ruska a NATO

3.1.2010 - RIA Novosti

Informatika: Struktura Organizace severoatlantické smlouvy (NATO)
RIA Novosti 21:52 03/12/2009
Spolupráce mezi Ruskem a zeměmi-členy NATO se uskutečňuje pod vedením Rady Ruska – NATO (SRN) a rozvíjí se jako činnost různých pracovních skupin a výborů. Každoročně členské země SRN slaďují své pracovní programy.
Klíčové směry spolupráce zahrnují boj proti terorismu, reformu obrany, vojenskou spolupráci, přípravu protinarkotických kádrů Afganistánu a zemí Střední Asie, protiraketovou obranu válčišť, zvládnutí krizí, změny rozložení OMU, řízení využití vzdušného prostoru, občanské speciální plánování, vědeckou spolupráci a ekologickou bezpečnost.
Základním cílem vojenské spolupráce je zvýšení schopnosti sil Ruska a NATO společně působit při přípravě společných vojenských operací v budoucnosti. V rámci spolupráce byl rozpracován program zvýšení operační spolupráce, jehož důležitou složkou jsou ppříprava a procvičování. Dalším impulzem tomuto úsilí dodaly „Politicko-vojenské řídící směrnice ke zvýšení operační spolupráce sil Ruska a zemí NATO, které přijaly ministři obrany Rady Ruska-Nato (SRN) v červnu 2005.
Druhým klíčovým dokumentem podepsaným Ruskem v roce2004 je Dohoda o statusu sil (vojsk) programu „Partnerství pro mír“ který v květnu 2007 potvrdila Státní Duma. Tento dohovor měl zabezpečit další vojenskou spolupráci v dalších směrech, zvláště přeskupení sil pro účast ve společných operacích a cvičeních. Měl také ulehčit Ruskem navrženou týlovou podporu Mezinárodních bezpečnostních sil řízených NATO v Afganistáně. Po konfliktu s Gruzií v září 2008 opatření vojenské spolupráce v SRN byly zastaveny.
Spolupráce v oblasti boje s terorismem bylo realizováno formou stálé informační výměny, podrobných konzultací, společného hodnocení hrozeb, občanského zvláštního plánování pro případ teroristických aktů,dialogu na vysoké úrovni o roli ozbrojených sil boji s terorizmem, zkušenosti z nedávných teroristických činů a také vědecko-technickou spoluprací. Rusko a členové NATO spolupracují v takových oblastech, spojených s antiteroristickou činností jako jsou pohraniční kontrola, rozšiřování ZHN (zbraně hromadného ničení), řízení a využívání vzdušného prostoru a jaderná bezpečnost.
V prosinci 2004 ministři zahraničních věcí zemí SRN schválili komplexní „Plán činnosti SRN pro boj s terorismem“, zaměřený na zdokonalování celkové koordinace a strategické řízení spolupráce SRN v dané oblasti.
Kromě toho, v prosinci 2004, od prosince 2004 probíhají společná cvičení, jejichž úlohou je- připravit ruská vojenská plavidla k účasti na námořních protiteroristických operacích NATO ve Středozemním moři pod názvem „ Aktivní úsilí“. V září 2006 roku v této operaci se zúčastnila fregata VMF Ruska „Pytlivyj“ v září 2007 roku se k operaci připojil koráb VMF Ruska „Ladnyj“.
Nerozšiřování ZHN
Pod nálepkou SRN byl rozvíjen dialog po stále se rozrůstajícím okruhu otázek, které se vztahovaly k nerozšiřování zbraní hromadného ničení. Byly vypracovány konkretní doporučení k zesílení doposud existujících mechanizmů nerozšiřování.
Kontrola zbrojení
SRN je forem pro otevřené diskuse k otázkám, spojeným s kontrolou klasických zbraní, takových, jako je DOVSE. Smlouva „Volné nebe“ a opatření k posílení důvěry a bezpečnosti.
Hlavní prioritou pro všechny země SRN byl posun k ratifikaci Nové smlouvy o klasických ozbrojených silách v Evropě (DOVSE)
13 června 2007 roku prezident RF Vladimír Puti podepsal Nařízení o přerušení účasti Ruska v této smlouvě. Toto řešení prezident zdůvodnil „ vyjímečnými podmínkami, dotýkajícími se bezpečnosti Ruské federace, které vyžadují přijmout neodkladná opatření.“
Ve svodce k prezidentskému nařízení se objasňovalo, že Rusko pozastavilo působnost Smlovy „ do doby, dokud země NATO neratifikují Smlouvu o spolupráci a nezačnou svědomitě plnit tento dokument.
Moratorium na působení DOVSE zavedené v Rusku vstoupilo v platnost 12 prosince 2007 roku.
Vystoupení Moskvy z DOVSE, se setkal s negativní reakcí ze strany NATO a řady zemí účastníků smlouvy
Protiraketová obrana území vojenské činnosti (PVO UVČ)
Spolupráce v oblasti protiraketové obrany bojového prostoru bylo podmíněno bezprecendentním nebezpečím, které hrozí rozvinutým silám v důsledku růstu počtů vysoce přesných balistických raket. B 2003 roce začal výzkum potencionální úrovně operační kompatibility systémů PVO Ruska a členů NATO.
Byla provedena tři velitelsko-štábní cvičení, první v dubnu 2004 roku v USA, druhé v dubnu 2005 roku v Holandsku a třetí v říjnu 2006 roku v Rusku.
V lednu 2008 roku proběhla v Německu cvičení na počítačích. Spolu s výzkumem operativní kompatibility , tato cvičení měla sloužit jako základ ke zvýšení operativní kompatibility v budoucnosti a k rozpracování mechanizmů a postupů kompatibility operací v oblasti PVO TVD (bojiště).
Reforma obrany a spolupráce.
Iniciativy v oblasti reformy obrany byly soustředěny na rozvoj ozbrojených sil, kádrovou práci a řízení finančních zdrojů, reformu obranného průmyslu, změkčení důsledků reformy obrany a obranných aspektů boje s terorizmem.
Těžisko sociální adaptace vojáků „Rusko-NATO“ napomáhalo adaptaci k občanskému životu vojáků, uvolněných z ozbrojených sil RF.
Ke konci 2008 roku prošlo rekvalifikací okolo 2820 bývalých vojáků ruských ozbrojených sil. Přes 80% z nich nalezlo práci v občanském sektoru díky rekvalifikaci nebo pomoci oddělení pracovní přípravy Centra, které vlastními silami našlo práci více jak 1400 bývalým vojákům v období 2004 do prosince 2008 roku.
Druhou klíčovou iniciativou bylo rozpracování „Vojensko-politických nařízení ke zvýšení operativní kompatibility (slučitelnosti) mezi silami RUSKA a zemí NATO“ Tento dokument podepsaný ministry obrany SRN v  červnu 2005 roku zaměřen k zabezpečení přípravy sil Ruska a NATO na možné společné operace.
Týlové zabezpečení
Spolupráce v oblasti týlového zabezpečení se realizovala v rámci různých iniciativ, jak ve vojenské, tak v občanské sféře. Byly realizovány kroky k vytvoření pevných základů pro vzájemného porozumění v oblasti týlového zabezpečení cestou výměny informací v takových směrech, jako zaměření politiky, doktrína a struktury týlového zabezpečení a výměna praktických zkušeností.
Nové hrozby a výzvy
Pod záštitou Komitétu programu „Věda pro mír a bezpečnost“ SRN prováděly se práce k zamezení nových hrozeb a výzev prostřednictvím spolupráce v oblasti vědy a ekologie. Mezi klíčové směry spolupráce patří-odhalování výbušných předmětů, ochrana proti chemickým, biologickým, radiologických a jaderných prostředků, kybernetická bezpečnost, psychosociální důsledky terorizmu, dopravní bezpečnost, ekologické otázky spojené s obranou, ekologická bezpečnost a ekoterorizmus,prognózování a odvracení živelných potíží a katastrof.
Průběžné otázky bezpečnosti
SRN zabezpečoval forum pro rozvoj nepřetržitého politického dialogu k běžným otázkám bezpečnosti, který se neustále rozšiřoval zahrnutim také otevřenou a konstruktivní diskusi k aktuálním mnohdy sporným otázkám- Na SRN byla posuzována temata jako: situace na Balkáně, v Afganistánu, Gruzii, Ukrajině, Bělorusku, ve Střední Azii, na Blízkém Východě i v Iráku, a také transformace NATO, energetická bezpečnost, protiraketová obrana a Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě (DOVSE).
V řadě případů politický dialog dovolil vypracovat společné, postoje, například o pohraniční kontrole na Balkáně (únor 2003), obrané reformě v Bosně a Hercegovině (červen 2003), a prezidentských volbách na Ukrajině (prosinec 2004)
Zvládnutí krizí.
Rusko a NATO spolupracují také na zvládnutí krizí. V období let 1996 až 2003 Rusko vyčleňovalo pro mírové operace pod vedením NATO početné kontigenty mezi zeměmi které nejsou členy NATO.
Od roku 2002 SRN začal podnikat kroky přípravě možné budoucí spolupráce v daném směru. Konkretně, v září 2002 roku SRN přijal „ Politické aspekty základní koncepce společných mírových operací „ Rusko-NATO“ Dokument obsahuje společné přístupy a rámce konzultací, plánování a přijímaní rozhodnutí v případě vzniku krize a také vytýčeny otázky společné přípravy a cvičení.
Příprava spolupracovníků protinarkotických struktur Afganistánu a zemí Střední Asie
Pilotní projekt SRN přípravy protinarkotických kádrů Afganistánu a zemí Střední Asie iniciovali ministři zahraničních věcí SRN v prosinci 2005 roku k pomoci a proti působení hrozeb nezákonného obratu afgánských narkotik. Projekt je realizován ve spolupráci s úřadem Řízení boje s narkotiky a zločinností OON (YNP OON). Do jara 2009 roku prošlo jeho školením v rámci projektu SRN přes 750 spolupracovníků.
Pozemní tranzit nákladů k podpoře MSSB
V dubnu 2008 roku Ruská Federace navrhla pomoc pozemnímu tranzitu do Afganistánu po ruském území pro nevojenskou techniku zemí-účastníků MSSB k podpoře NATEM vedených a působících podle mandátu OON Mezinárodních bezpečnostních sil (MSSB).
Železniční tranzit amerických nevojenských nákladů do Afganistánu je uskutečňován od 27 ledna 2009 roku. Podle údajů k říjnu 2009 bylo přepraveno skoro 1,5 tisíc kontejnerů.
Od září 2009 roku dočasné opatření dohodnuté v Moskvě v červnu 2009 podle výsledků setkání prezidentů Ruska a USA dvoustran mezivládní dohody o vzdušném tranzitu výzbroje, vojenské techniky vojenského majetku a personálu ve spojení s americkou účastí ve snaze zabezpečení bezpečnosti, stabilizace a rekonstrukce Afganistánu.
Na brífingu 10 září 2009 roku oficiální představitel MZ RF Andrej Nestěrenko řekl, že USA se doposud neobrátili na Rusko v otázce zahájení tranzitu vojenských nákladů přes ruské teritorium.
[attachment=33]

« zpět
Chcete být informováni
o aktivitách iniciativy
NE základnám?

Doporučujeme:
Neza facebook Neza youtube Neza flickr Neza twitter Neza wiki Britské listy Czech Free Press